Behov av arbetsrättsjurist?

När du är i behov av en arbetsrättsjurist kan vi biträda dig på ett flertal orter i landet. I övriga delar av landet kan vi många gånger hantera ärendet på distans, eller om ärendet kräver det tar vi oss dit.

Hos oss får du hjälp av en arbetsrättsjurist vilket gör att denne är väl insatt i gällande lagar och rättspraxis inom arbetsrätten. En arbetsrättsjurist har också stor erfarenhet av att förhandla eftersom tvister inom arbetsrätten till största del avgörs genom så kallad utomrättslig förhandling. Med utomrättslig förhandling avses förhandling som ej sker i domstol. Det arbetsrättsliga området genomsyras av att parterna till det yttersta ska försöka lösa tvister utan att behöva ta hjälp av domstolarna för att komma fram till ett slut.

Val av jurist kan vara avgörande

Ingen jurist kan hela lagboken och än mindre all rättspraxis på samtliga områden i juridiken. Det är därför av största vikt att välja jurist efter ärendets art. På samma sätt som skilsmässor och vårdnadstvister bäst hanteras av familjejurister hanteras ärenden inom arbetsrätt bäst av en jurist specialiserad på arbetsrätten.

Arbetsrättsjurist -Specialisten på arbetsrätt

En arbetsrättsjurist är specialisten på arbetsrätten inom juridiken och kan företräda dig vid möten eller driva din process i domstol när så blir nödvändigt. Som specialiserad jurist inom arbrbetsrättsliga ärenden finns också tillgång till ett etablerat nätverk.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan hjälpa dig som är arbetsgivare eller arbetstagare med alla tänkbara tvister eller frågor inom arbetsrätten.

  • Uppsägning pga personliga skäl eller arbetsbrist

Ett anställningsavtal kan avslutas genom uppsägning pga personliga skäl eller arbetsbrist av arbetsgivaren. Arbetstagaren behöver inte ange skäl för att säga upp anställningen. När arbetsgivaren verkställer en uppsägning pga personliga skäl måste dessa skäl vara korrekta och verkligen utgöra tillräcklig grund för uppsägning. Vid arbetsbrist kan man förenklat säga att det inte blir lika hårt ställda krav på arbetsgivaren, men det går å andra sidan inte bara peka på arbetsbrist rent godtyckligt.

  • Avsked -Ett omedelbart avslut

Att avskeda en anställd innebär att denne skiljs från sin anställning med omedelbar verkan. I normalfallet helt utan uppsägningstid. Det är det "hårdaste" sättet att säga upp ett anställningsavtal och därför har lagstiftaren ställt mycket höga krav för att få avskeda en anställd.

  • Skadestånd vid felaktig uppsägning/avsled

Arbetstagaren kan ha rätt till skadestånd vid felaktig uppsägning eller om denne blivit avskedad. Om det är fråga om ett felaktigt avskedande är skadeståndsskyldigheten för arbetsgivaren extra hög. En felaktig uppsägning eller avsked kan också ogiltigförklaras.

  • Utköpsavtal

Utköpsavtal är ett alternativt sätt att avsluta en anställning. När arbetsgivaren vill avsluta anställningsavtalet men sakliga skäl saknas för uppsägning, och därmed även för ett avskeedande, kan man försöka hitta en så kallad frivillig lösning genom utköpsavtal.

Kontakt oss?

Oavsett var du befinner dig kan du ringa ett och samma nummer: 010-650 01 90